Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi zostanie przyjętych 140 uczestników, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku potrzebują specjalistycznej pomocy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
- Mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione treningowe,
- Klub Seniora,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: od 16.03.2021r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w godzinach pracy) w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia.
Ubiegając się o przyjęcie do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi należy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne.
Więcej informacji:
https://www.krobia.pl/Ogloszenie_o_rekrutacji_uczestnikow_do_projektu_Krobskie_Centrum_Uslug
_Spolecznych.html
Nabor uczestnikow do Krobskiego Centrum US 2021 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl