Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Niektórzy rodzice biją profilaktycznie

Prawie 80 % dzieci jest bite (najczęściej są to sporadyczne klapsy, ale też są „solidne lania” i kopanie). Ponad 30% dzieci do 15 roku życia doznaje przemocy seksualnej (najczęściej przez dotykanie narządów płciowych, ale też występuje zmuszanie do pełnego współżycia - dane za „Niebieska Linia”). By przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i udzielać im pomocy oraz wsparcia członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. uczestniczyli w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Organizatorzy szkolenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., podkreślają, że krzywdzeniu dzieci sprzyjają postawy rodziców akceptujące różne metody wychowawcze, zwłaszcza zaś sposoby karania. Wielu rodziców bije dzieci nie tylko w sytuacjach ostrego konfliktu, ale niejako „profilaktycznie”.

W szkoleniu warsztatowym, poświęconym problemowi krzywdzenia dzieci, uczestniczyli specjaliści: pracownicy socjalni, pedagodzy, pielęgniarki i policjanci z Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz omówiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu omówił też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę i policję, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

Na szkoleniu omówiono też szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Dużo uwagi poświęcono sygnałom mogącym świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Omówiono też zasady reagowania specjalistów na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Jedna z uczestniczek, podsumowując szkolenie stwierdziła: - By skutecznie pomagać osobom doznającym przemocy musimy współpracować między służbami. Ale jest to bardzo trudne, gdyż poszczególne resorty mają swoje uregulowania prawne, często niespójne, co utrudnia codzienną współpracę. Warto więc spotykać się ze sobą i ustalać zasady wspólnego przeciwdziałania przemocy, tak jak się to stało na tym szkoleniu. - Uczestnicy i organizatorzy umówili się na kolejne szkolenie we wrześniu.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.
Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
W Borku o krzywdzeniu dzieci 2016 01