Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiat gostyński nagrodzony grantem w ogólnopolskim konkursie

Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Celem programu jest m.in. rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wśród samorządów, które znalazły się w gronie nagrodzonych i otrzymały granty, znalazł się Powiat Gostyński.

Otrzymane w wyniku konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki pieniężne w wysokości 65 616 zł umożliwią dofinansowanie zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to znaczące wsparcie dla budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego.

Założeniem ministerialnego konkursu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne takich działań, które służą wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny oraz wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
PCPR_logo_oryg