Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Bliżej prawa rodzinnego

Gminna Rada Seniorów zorganizowała drugie otwarte spotkanie z cyku „Bliżej prawa”. Odbyło się ono 7 marca 2018 r. w Gostyńskim Ośrodku Kultury „HUTNIK”. Seniorzy spotkali się z Mirosławem Sobkowiakiem - dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Stanisław Czajka.

Podczas spotkania został omówiony kodeks rodzinno-opiekuńczy. To akt prawny odnoszący się do bardzo prywatnej sfery naszego życia, jaką jest rodzina. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o prawach i obowiązkach członków rodziny, o opiece nad niepełnoletnimi i o kurateli, o obowiązkach alimentacyjnych wobec dzieci oraz osób z niepełnosprawnością, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, o pieczy zastępczej i o różnych rodzajach przysposobienia, o obowiązku ze strony dzieci opieki nad starszymi lub chorymi, lub niepełnosprawnymi rodzicami i o możliwych formach tej opieki, o separacji i o rozwodzie oraz o możliwych ingerencjach w życie rodzinne przez sąd rodzinny.

Uczestnicy spotkania zadawali mnóstwo pytań, zatem spotkanie znacznie przekroczyło zaplanowane ramy czasowe.

Na koniec przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęcił do korzystania z różnych form pomocy oferowanej przez PCPR, m.in. ze wsparcia finansowego ze środków PFRON, z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i pracy socjalnej, w razie potrzeby z interwencji podejmowanych przez specjalistów PCPR, z mediacji w Ośrodku Mediacyjnym, prowadzonym we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”.
Blizej prawa rodzinnego 2018 01