Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19

Powiat gostyński realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie na terenie powiatu gostyńskiego dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19. Do zadań realizowanych w ramach projektu należą:
1)zakup wyposażenia wspierającego edukację dzieci (sprzęt pomocny do realizowania nauczania zdalnego, w tym m.in. komputery stacjonarne, notebooki, kamery, mikrofony, rozwiązania pozwalające na różne formy przekazu informacji, jak grafiki, wideo czy animacje oraz odpowiednie oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami);
2)zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
3)zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Realizowane zadania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 oraz umożliwienie wychowankom pieczy zastępczej nauki zdalnej.
Powiat gostyński pozyskał fundusze zewnętrzne w wysokości 249 186,00 zł na ten cel. Z tego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 210 013,96 zł oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w wysokości 39 172,04 zł.
Wsparcie dzieci w okresie COVID-19 2020 01
Wsparcie dzieci w okresie COVID-19 2020 02
Wsparcie dzieci w okresie COVID-19 2020 03
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl